Uskutočnené akcie

Na Vianočné trhy v Budči zavítal aj Mikuláš

Vo štvrtok 3.decembra prišiel medzi deti na vianočné trhy v Budči Mikuláš s čertom, čerticou a s anjelom. Preto si zobral toľko pomocníkov, lebo tam vystupovalo veľa šikovných detí
zo škôlky, zo škôlky a z Heuréky. Mikulášovi sa páčilo všetko, čo si deti pripravili – básničky a vinše, vianočné pesničky i koledy. Čertom sa veľmi páčili  i malí Čertíci - deti z Detského folklórneho súboru. Pásmo o narodení malého Ježiška v podaní žiakov Základnej školy Adely Ostrolúckej bolo naozaj krásnym divadelným predstavením. Škôlkari sa predstavili
po jednotlivých triedach a deti z Heuréky zahrali na hudobné nástroje i zaspievali, dokonca sa predstavila aj Budčianska dievčenská kapela. Vyvrcholením programu boli koledy v podaní speváckeho zboru Jednoty dôchodcov z Budče a Tichú noc si s nimi zaspievali aj malé speváčky. Spokojný Mikuláš rozdal všetky darčeky a rozsvietil vianočný stromček
pred obecným úradom.

Celé popoludnie až do večera si mohli návštevníci na vianočných trhoch nakúpiť veľa krásnych aj užitočných vecí, ktoré vyrobili deti i rodičia z MŠ, žiaci a učitelia zo ZŠ a SZUŠ, šikovní seniori i členky Červeného kríža a dobrovoľní hasiči.  A čo bolo na výber? Originálne vianočné ozdoby a dekorácie, svietniky, anjeli, hviezdy, košíky, štrikované oblečenie a veľa iných drobností, ktoré pohladia dušu. Med, medovníky, opekance, vianočné trubičky,
ale i varené víno, punč, klobásky a kapustnica, ktoré potešia gurmánske chúťky. To všetko si mohli do sýtosti vychutnať všetci, ktorí zavítali na tohtoročné vianočné trhy. A veru ľudí prišlo neúrekom.

A na záver už len ďakovné slová od asistentky pána starostu pre všetkých, ktorí sa na tejto milej akcii podieľali: „Chceli by sme sa Vám čo najsrdečnejšie poďakovať za pomoc
pri organizovaní vianočných trhov a Mikuláša. Ďakujeme za kultúrny program, ktorý ste pripravili ako aj za to, že ste naplnili vianočné stánky. Veríme, že v takom hojnom počte,
ako sme sa stretli tento rok, sa budeme stretávať aj na podujatiach v budúcom kalendárnom roku. V roku 2015 sme spoločne zorganizovali niekoľko skvelých akcií a veríme, že vďaka našej spolupráci budú naše ďalšie akcie len lepšie a lepšie. Tešíme sa na spoluprácu v roku 2016   a ešte jedno veľké VĎAKA.“

                                                                               Mgr. Alena Ostrihoňová, SCVČ a SZUŠ Heuréka

 

 

DETSKÁ KONFRENCIA - KRIŽOVATKY ŠTASTIA 24.11.2015

Základná škola, Námestie mládeže 587/17 vo Zvolene,
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Zvolene,
Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene,
SCVČ a SZUŠ Heuréka,
Regionálne združenie Detský fond Zvolen

zorganizovali pod záštitou Mesta Zvolen v spolupráci s Mestskou políciou vo Zvolene
s Občianskym centrom OKO, s Krajskou knižnicou ľ.Štúra,
a s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva hodnotné podujatie 24. novembra 2015 v aule ZŠ, Námestie mládeže 17, Zvolen.

VII. ročník Detskej konferencie opäť upriamil pozornosť na súčasné problémy mladých ľudí
a orientoval ich na zmysluplné trávenie voľného času. Témou podujatia boli „Križovatky šťastia.“ Pokušenia súčasnosti“. Preventívna akcia - určená žiakom 7. ročníka ZŠ - sa uskutočnila počas Európskeho týždňa boja proti drogám. Konferenciu otvorila krásnymi slovami riaditeľka ZŠ, Námestie mládeže  Mgr. Ľubica Tomčíková. Deťom sa prihovorila i pani primátorka Ing. Lenka Balkovičová. Celou akciou nás sprevádzali noví moderátori – Natália Papúchová zo ZŠ, Námestie mládeže a Kristián Druga zo ZŠ Jilemnického 1. K hladkému priebehu podujatia prispeli aj šikovní mladí asistenti zo ZŠ Námestie mládeže.

Na konferencii predniesli svojim rovesníkom pripravené prezentácie peer-aktivisti a žiaci niektorých zvolenských škôl. Úvod patril Emanuelovi Kucbelovi – mladému aktívnemu politikovi, muzikantovi, vynikajúcemu študentovi a dvojnásobnému víťazovi celoslovenského kola v rétorike, ktorý začínal na detskej konferencii pred 4 rokmi. Odovzdal svojim vrstovníkom cenné rady,
ako zvládnuť školu, krúžky a mnohé ďalšie aktivity ako ísť za svojím cieľom. Prezentáciu Riziká minulosti a súčasnosti vytvorili dievčatá zo záujmového útvaru Svetielko zo SCVČ HEURÉKA,
Michaela Majerová, Nina Mesíková a Martina Hrušková. Zaspomínali si aj na silné zážitky na  2-dňovom výcviku na Donovaloch. Peer-aktivistky zo ZŠ Jilemnického 2 vo Zvolene Kamila Urbanová, Veronika Ťažká a Radka Pivarčeková porozprávali o speváčke  Whitney Huston, ktorej drogy zničili život. O tom, ako netradične sa dá prežiť Jeden deň na farme, sme sa dozvedeli od sestier Hraškových zo ZŠ .Alexyho. Život nás baví – o tom nás presvedčili detí zo ZŠ Jilemnického 1 – Martin Velentíny a Simona Výbohová. Spolupráca talentovaného Michaela Mottla zo ZŠ Hrnčiarska s peer-aktivistkami  Miriam Sásovou a Natáliou Balážoouj pod vedením Mgr. Sylvie Tichej z CPPPaP vyústila do vytvorenia zaujímavého a poučného videa o fajčení s názvom Prečo?

Dozvedeli sme sa i o tom, že krasokorčuľovaniu sa úspešne venuje Laura Debnárová zo ZŠ, Námestie mládeže. Svoje majstrovské športové výkony vo fitness predviedli súrodenci Korečkovci - zverenci Zuzany Niščákovej  a karatista Pavol Szolár zo Školy bojových umení BUDOKAN. Aj my v SCVČ a SZUŠ Heuréka sme veľmi hrdí na týchto úspešných reprezentantov Slovenskej republiky. Dopoludnie nám kultúrnym programom spestrili i umelecky nadané deti zo zvolenských  základných škôl. Zaznela pestrá paleta tónov modernej i rockovej hudby:  ukulele, violončelo – súrodenci Chudíkovci, saxofón – Samuel Pintér,  gitara – Katarína Krétová, Celú aulu roztlieskali Dominik Považan a rapper Marks. Ich piesne boli o ceste, na ktorú by sa mali vydať ich rovesníci,
keď sa dostanú na životnú  križovatku.

Počas  prestávky sme si mohli pozrieť výstavku výtvarných a literárnych prác detí, ale i  výstavku kníh Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra zameranú na protidrogovú tematiku. Mnohí si vyskúšali prístroj Smokerlyzér z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  a odmerali si hladinu CO
vo výdychu.

Vedomostný kvíz bol zameraný na prevenciu kriminality a drogových závislostí, otázky boli
v prevažnej miere z lektorského výkladu a z prezentácie peer-aktivistiek z CPPPaP. Kvíz pripravila a moderovala Mgr. Helena Janáková z Podpolianskeho osvetového strediska. Odbornými lektormi boli Mgr. Sylvia Tichá z CPPPaP a preventista inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene. V dvoch kolách súťažili žiaci z 11-tich škôl zvolenského okresu.

Súčasťou Detskej konferencie bola aj literárna súťaž – témou príspevkov boli Križovatky šťastia a pokušenia súčasnosti. Do súťaže sme dostali práce z viacerých škôl zvolenského okresu, tento rok stúpla ich úroveň. Porote sa najviac páčila práca Terezky Ferenčukovej  zo ZŠ J.Alexyho
Vypočuli sme si ju v jej podaní.. Na druhom mieste sa umiestnili dievčatá zo ZŠ Očová s básňou
To som ja. Tretie miesto získal Patrik Grnáč zo ZŠ, Jilemnického 1 za báseň Drogy.

Súťažné práce si prečítala a hodnotila porota v zložení: Mgr. Alena Ostrihoňová zo SCVČ Heuréka, Mgr. Erika Žigová a Mgr. Helena Janáková z POS vo Zvolene.

Organizátori konferencie poďakovali koordinátorom prevencie, ktorí sa venujú svojim žiakom počas celého školského roku. Vďaka patrí všetkým organizátorom, partnerom a sponzorom, ktorí sa podieľali na príprave Detskej konferencie – Križovatky šťastia. Krásne darčeky pre deti i koordinátorov prevencie vytvorili šikovní žiaci a pani učiteľky zo ZŠ Námestie mládeže Zvolen.

Hodnota našej spoločnej konferencie spočíva v tom, že deti majú možnosť inšpirovať sa a učiť sa hlavne od svojich úspešných rovesníkov. Svedčia o tom aj slová pani primátorky Lenky Balkovičovej: „Verím, že láska, s akou bola táto konferencia pripravená, vnikne do všetkých sŕdc prítomných školákov.“

 

                                                                                        Mgr. Alena Ostrihoňová, SCVČ Heuréka

 
Štúrov odkaz žije v nás 18.10.2015

Nedeľné popoludnie 18.okróbra sa nieslo v duchu spomienky na život a dielo najvýznamnejšej osobnosti v dejinách slovenského národa – vyslancovi za kráľovské mesto Zvolen v Uhorskom sneme - Ľudovítovi Štúrovi. 200. výročie jeho narodenia sme si pripomenuli dôstojným kultúrno-spoločenským podujatím pod záštitou primátorky Zvolena. Organizátori pozvali vzácnych hostí i širokú verejnosť symbolicky do Študentského domova Ľudovíta Štúra. Iniciátor myšlienky Milan Valocka, Súkromná základná umelecká škola HEURÉKA, Divadlo ZELIENKA, Technická univerzita, Mesto Zvolen a mikroregión ADELA sa podieľali na príprave a organizácii spomienkovej udalosti. Na úvod sa prihovorila pani primátorka Lenka Balkovičová, prítomných pozdravil aj starosta Budče František Moravec, ktorý je predsedom mikroregiónu ADELA – Kremnicko-Štiavnické združenie. V hľadisku sedel i prednosta MsÚ a poslanec NR SR Jozef Mikuš, vedúci komisie školstva Michal Hazlinger, pracovníci mestského úradu z odboru rozvoja mesta i odborníci z oblasti kultúry, senior Zvolenského seniorátu Ján Čáby i riaditeľka SZUŠ Heuréka Janka Kosková.
Citácie Ľudovíta Štúra v podaní moderátorov - Aleny Ostrihoňovej, riaditeľky SCVČ Heuréka a Milana Krnáča, režiséra Divadla Zelienka - doplnili hodnotný takmer trojhodinový kultúrny program. Domáce Divadlo Zelienka nás potešilo hrou Adelásky. Divadelný ochotnícky súbor Matice slovenskej z Liptovského Mikuláša nám priblížil Tŕnistú cestu Štúrovu. Hovoreným slovom sa predstavil štúrológ, režisér a herec Juraj Sarvaš.
Hrou na klavíri otvorila srdcia divákov Beatka Hanesová z Ostrej Lúky, členka Ekumenického kresťanského spevokolu EFATA (v preklade Otvor sa). Svojím hudobným vystúpením a najmä Posolstvom Ľudovíta Štúra súčasníkom obohatil toto vzácne podujatie slovenský bard a skvelý rečník z Oravy, charizmatická osobnosť - Tomáš Lajmon. Na záver sme si všetci zaspievali slovenskú hymnu.

Po skončení programu sme sa stretli okolo prestretého stola pri tónoch krásnej dobovej hudby v podaní Dua ALDAR z Budičky. Mohli sme sa občerstviť dobrotami, ktoré priniesli starostovia a starostky z Ostrej Lúky, Dubového a Bacúrova. Ďakujeme všetkým našim priaznivcom a dámam, ktoré prispeli svojím cukrárskym umením i ovocím z domácej úrody a pomohli nám zabezpečiť občerstvenie. Tiež ďakujeme pani riaditeľka SOŠ hotelových služieb a obchodu - poslankyni mestského zastupiteľstva Betke Staníkovej za koláčiky a poslancovi mestského zastupiteľstva Vladkovi Bellovi, ktorý zabezpečil pitný režim. O hostí sa postarali Jaroslava Hrušková a Slávka Valocková. V tejto príjemnej atmosfére sme sa mohli porozprávať a dať najavo svoje pocity. Spätná väzba bola vynikajúca. Návštevníci podujatia boli spokojní, prežili bohatý umelecký zážitok, účinkujúci a zanietení organizátori boli šťastní, že vynaložená energia mala zmysel.

Uvedomujeme si, že Štúrov odkaz naozaj žije v nás a je veľmi dôležité,  čo s ním urobíme, aby sa dostal aj do sŕdc a mysle mladej generácie. Ľudovít Štúr povedal: „Vyučovanie má srdce zušľachtiť, myseľ osvietiť. Človeka do života a do sveta pripraviť.“ To však závisí aj od nás, pedagógov, či nájdeme v sebe silu a budeme našim žiakom vštepovať skutočné hodnoty, skutočnú kultúru, hodnotné vedomosti, zručnosti a postoje.                                                                                                                                                                                          

                                                                                     Alena Ostrihoňová, SCVČ a SZUŠ Heuréka

Deň s HEURÉKOU

6.9.2012 bolo počuť na zvolenskom námestí spev mladých speváčok zo SZUŠ Heuréka a bolo vidieť veľkú radosť v očiach detí z materských a základných škôl, pre ktoré Heuréka v spolupráci s mestom Zvolen pripravili akciu plnú zaujímavých, tvorivých, zábavných, športových a kultúrnych aktivít. Bol to deň plný spevu, maľovania, hier a zábavy. Sprievodnou akciou bol výchovný program profesionálnych psovodov – záchranárov SR z o.z. K – 7 so svojimi vycvičenými záchranárskymi psami. Predviedli poslušnosť svojich štvornohých zverencov, ponúkli deťom zážitkové aktivity i skúšky odvahy na lanovej dráhe.

Látky 2013 – 2-dňový výcvikovo-vzdelávací kurz pre žiakov zo 6. až 9.roč. ZŠ zameraný na prevenciu spoločensky nežiaducich javov a na techniky komunikácie, sebapoznávania, osobného rastu, emocionálnej inteligencie a spolupráce v hoteli ROYAL na Látkach v dňoch 29. a 30.4.2013 – 32 detí zo záujmového útvaru Svetielko.

HEURÉKA – konferencia mladých Európanov

Cieľom konferencie vo Zvolene v dňoch 20. a 21.5. 2013 bolo upriamiť pozornosť mladých Európanov na dodržiavanie ľudských práv, na vzájomné porozumenie, toleranciu a spoluprácu, na zmysluplné trávenie voľného času.

25 mladých ľudí zo základných , stredných a vysokých škôl zo Slovenska, Talianska a Nemecka prednieslo 20 prezentácií na tému: Život mladých ľudí v Európe: Každá prezentácia odznela v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku, napr. anglickom, nemeckom, talianskom, španielskom, maďarskom, bulharskom, chorvátskom a čínskom. Účastníci konferencie mali možnosť prezentovať nielen svoje názory a jazykové schopnosti, ale i svoje nadanie a tvorivosť.

Koncerty- výchovné, vianočné, polročné, záverečné

Na koncertoch mohli naši žiaci predviesť svoje umelecké majstrovstvo nad vrstovníkmi, učiteľmi, rodičmi  i pred verejnosťou vo Zvolene a okolí.

 
Aktivity SCVČ a SZUŠ Heuréka 2013

 

Fašiangová zabíjačka

V sobotu 9.februára.2013 pripravila Obec Budča spolu s Heurékou, hasičmi a Červeným krížom fašiangový sprievod po dedine, kultúrny program, zabíjačku a ochutnávku zabíjačkových špecialít. Deti v maskách a dobových kostýmoch sa vybrali na fašiangový sprievod po dedine, sprevádzali ich muzikanti a pani riaditeľka z Heuréky. Všetci sa zabávali, tancovali, spievali a odolávali 12-stupňovému mrazu. Pred obecným úradom zazneli fašiangové piesne a vinše, zahrala a zaspievala rómska kapela a svojím rómskym tancom sa po prvýkrát predstavili deti z krúžku Rómska kultúra. Všetkých účastníkov sprievodu a kultúrneho programu pohostil pán starosta kapustnicou, mäskom, jaterničkami a klobáskami, ktoré pripravili poslanci. Na všetko dozeral kronikár obce. Bola to veselá a vydarená akcia.

Deň vody

Jarná akcia firmy Aquatrade na Námestí SNP vo Zvolene – 22.3.2013 -  propagácia zdravého životného štýlu, hudobné vystúpenie žiakov SZUŠ Heuréka pre žiakov MŠ a ZŠ, tvorivé dielne.

Výcvik peer-aktivistov na Látkach

2-dňový výcvik 32 detí zapojených do peer-programu zo záujmového útvaru Svetielko v SCVČ Heuréka – primárna prevencia sociálno-patologických javov, rozvoj osobnosti detí, emocionálnej inteligencie a spolupráce, snaha, aby žiaci boli pozitívnymi vzormi pre rovesníkov – projekt „Zvolenské svetielka“ podporila Nadácia Orange – 29. a 30. apríl 2013, Hotel Royal  Látky, zúčastnilo sa 9 detí zo ZŠ Adely Ostrolúckej Budča.

Výchovné koncerty SZUŠ Heuréka

Žiaci hudobného odboru – spev, gitara – sa predstavili na troch ZŠ vo Zvolene a na Kováčovej– návod na aktívne využívanie voľného času a prezentácia umeleckého nadania detí – apríl, máj 2013.

Beh oslobodenia na Budči

Tradičné športovo – kultúrne podujatie v obci sa konalo v sobotu 11.5.2013. Za tím HEURÉKA prišla PaedDr. Marianna Solivajová, riaditeľka SZUŠ a kultúrny program predviedli speváčky a hudobníci zo SZUŠ Heuréka a  Mgr. Alena Ostrihoňová, riaditeľka SCVČ, ktorá celú akciu moderovala.

Ceny pre víťazov s logom Heuréka v rámci sponzorstva venovala Heuréka Slovakia a.s.

Heuréka – konferencia mladých Európanov

Podujatie s medzinárodnou účasťou - spájanie kultúr, život detí a mládeže v Európe, dodržiavanie ľudských práv, zmysluplné trávenie voľného času, 20. – 21.5.2013 – v priestoroch Starej radnice, Pustého hradu, v SCVČ  a SZUŠ Heuréka vo Zvolene 25 detí a mladých ľudí prezentovalo svoje názory, postoje a záujmy. Komunikovali v 7 európskych jazykoch – na konferencii vystúpili aj 3 žiačky ZŠ Adely Ostrolúckej Budča – moderovanie a prezentácia peer-programu - Anna Bartošová; Martina Krajčovová v nemeckom jazyku a Klára Melagová v španielskom jazyku, pripravila ich pani učiteľka Martina Kapustová; asistentka starostu Bc.Zuzana Bačíková predniesla príspevok v anglickom jazyku. Oceňujeme vynikajúcu spoluprácu s Mestom Zvolen, Obcou Budča (osobná účasť pána starostu, finančný príspevok obce), CPPPaP, Podpolianskym osvetovým strediskom, ZŠ Námestie mládeže, Mestskou políciouvo Zvolene, Rytiermi Pustého hradu, Občianskou iniciatívou Zvolen-Západ, Psíčkarmi Zvolen, s Centrom bojových umení BUDOKAN, so sponzormi a mediálnymi partnermi.

Záverečný koncert SZUŠ Heuréka

20.6.2013 – prezentácia žiakov všetkých odborov, pred koncertom sa uskutočnili:

Tvorivé dielne pre deti z DeD Ratolesť Tŕnie - rozvoj tvorivosti a fantázie – Mgr. Veronika Feriancová, vyučujúca výtvarného odboru

OD VAŠICH K NAŠIM

Prezentácia mikroregiónu Adela v rámci V-SP H-D – sobota 10.8.2013, letisko Dobrá Niva. Kultúrno-spoločenské podujatie moderovala Mgr. Alena Ostrihoňová, riaditeľka SCVČ, obec reprezentovala peer-aktivistka Anna Bartošová a skupina rómskych detí v sprievode Maroša Gergeľa – Rómska kultúra. O občerstvenie sa postarali starostovia, starostky a poslanci z obcí združených v mikroregióne ADELA.

Popoludnie s Heurékou v Europa SC vo Zvolene

5.9.2013 – podujatie pre verejnosť, návod na plnohodnotné využívanie voľného času, prezentácia umeleckej a športovej činnosti detí. Propagácia hudobných programov YAMAHA.

Úcta k starším

23.10.2013 - kultúrno-spoločenské podujatie pre seniorov, kultúrny program SCVČ a SZUŠ Heuréka pripravila Mgr. Alena Ostrihoňová, riaditeľka SCVČ, pani učiteľka literárno-dramatického odboru a učitelia hudobného odboru – spev, gitara, keyboard.

Európsky týždeň boja proti drogám 2013

Akcia SCVČ a SZUŠ Heuréka pre verejnosť SPOLU PROTI DROGÁM – Za zdravý život 21.11.2013 v Europa SC – preventívne pôsobenie v zmysle posilnenia zdravého životného štýlu, návodu na plnohodnotné využívanie voľného času a prezentácie pozitívnych vzorov; anketa peer-aktivistov, verejná diskusia o prevencii – spolupráca so športovými klubmi – HKM Zvolen, BUDOKAN, ŠK Arabeska, s Občianskou iniciatívou Zvolen – Západ a i.

„Detská konferencia – Križovatky šťastia“ – 5.ročník a 17.ročník Vedomostného kvízu - podujatie pre žiakov ZŠ z okresu Zvolen zameraného na prevenciu, prosociálnu výchovu, ukážku voľno časových a spoločenských aktivít pre mládež 26.11.2013 - konala sa v spolupráci so ZŠ Námestie mládeže,             s Mestom Zvolen, CPPPaP, Podpolianskym osvetovým strediskom, SCVČ Heuréka, Krajskou knižnicou Ľ.Štúra a Regionálnym úradom verejného zdravia. Cieľom Detskej konferencie bolo upriamiť pozornosť žiakov 2. stupňa základných škôl na súčasné problémy mladých ľudí a orientovať ich na zmysluplné a zdravé aktivity. Prvá časť podujatia bola zameraná na prezentáciu príspevkov žiakov ZŠ a SŠ zapojených
do peer – programu na témy „Akí sme a čo nás baví“ a „Pokušenia súčasnosti“ – vystúpili i deti zo Svetielka s prezentáciou o výcviku na Látkach. V 2.časti sa uskutočnil vedomostný kvíz z oblasti prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality. Do kvízu sa zapojilo aj dvojčlenné súťažné družstvo žiakov 7.ročníka ZŠ Adely Ostrolúckej v Budči.

Vianočné trhy a Mikuláš

Vo štvrtok 5.12.2013 sa po prvýkrát uskutočnilo krásne predvianočné podujatie z iniciatívy rodičov a učiteliek MŠ v Budči. SZUŠ Heuréka sa zapojila do kultúrneho programu pri rozsvecovaní stromčeka pred OÚ.

SPOLU PROTI DROGÁM – ZA ZDRAVÝ ŽIVOT

Verejná diskusia a výstava spoločného protidrogového plagátu

V piatok popoludní 31.januára 2014 sa stretli v Kráľovskej sieni na Zvolenskom zámku v priestoroch SNG na verejnej diskusii odborníci, peer-aktivisti, nadšenci a odborníci pracujúci v oblasti prevencie spoločensky nežiaducich javov.

Akcia bola spojená s výstavou nášho spoločného protidrogového výtvoru
z preventívnej akcie SPOLU PROTI DROGÁM – ZA ZDRAVÝ ŽIVOT, ktorú SCVČ a SZUŠ HEURÉKA organizovali 21.11.2013 vo Zvolenskej Europe s viacerými športovými klubmi a s Občianskou iniciatívou Zvolen-Západ.

Priestor na prezentáciu svojej činnosti dostali peer-aktivistky Henrieta Vatrová a Adriana Šmigovská. Oboznámili sme sa aj s výsledkami ankety o skúsenostiach mladých ľudí s cigaretami, alkoholom a inými drogami, o dodržiavaní zdravého životného štýlu a o trávení voľného času. Prezentáciu vytvorila Michaela Majerová a spoločne s Nicole Michalčíkovou ju predniesla pred účastníkmi verejnej diskusie.

Prácu detí a vedenia SCVČ Heuréka v oblasti prevencie vyzdvihol a pochválil Mgr. Miroslav Marcinko - vedúci odboru školstva. Výsledky výskumu a zanietenie detí zo záujmového útvaru Svetielko zaujali aj odbornú asistentku PhDr. Luciu Kamarášovú, PhD z PF UMB, ktorá bude s deťmi pracovať na 2-dňovom výcviku v apríli 2014 v rámci projektu zameraného na prevenciu šikanovania Ži a nechaj žiť. Projekt SCVČ Heuréka opäť podporila Nadácia Orange.

V následnej diskusii odznelo niekoľko návrhov na zlepšenie situácie vo Zvolene. Hľadali sme styčné body a dohodli sme sa na ďalšej spolupráci.

Podujatie pripravila a uvádzala koordinátorka prevencie, vedúca krúžku Svetielko a riaditeľka SCVČ Heuréka Mgr. Alena Ostrihoňová.