Uskutočnené akcie

Téma: Extrémizmus vs. ľudské práva na konferencii mladých
vo Zvolene v máji 2019
pod záštitou primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej
s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

V dnešnej dobe je veľmi potrebné rozvíjať kritické myslenie u mladých ľudí. Práve preto sme sa v SCVČ Heuréka rozhodli tento školský rok intenzívne venovať prevencii extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie, homofóbie a dodržiavaniu ľudských práv. Členovia vrstovníckej skupiny Zvolenské svetielka absolvovali niekoľko besied a zážitkových aktivít s rôznymi lektormi z Mestskej polície vo Zvolene, z Centra komunitného organizovania a tiež s expertkou na tému holokaust. Čím viac rôznych informácií a zážitkov mladí ľudia získajú, tým ľahšie si môžu utvoriť vlastný názor na dané témy. Najstarší členovia záujmového útvaru Svetielko sa v apríli zúčastnili výcviku na Donovaloch, kde sa v priebehu dvoch dní vystriedali siedmi lektori. Pridala sa k nám i prodekanka PF UMB z Banskej Bystrice a zároveň prezidentka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo, s ktorou dlhodobo spolupracujeme v rámci výchovy
k manželstvu a rodičovstvu. Lektori z CKO si zvolili okrem tradičných besied i formu tzv. Živých knižníc, prostredníctvom ktorých sa deti mohli dozvedieť ich životné príbehy - tie všetkých prítomných hlboko zasiahli. 

Vyvrcholením celého projektu bola v máji v DJGT vo Zvolene Heuréka - konferencia pre mladých ľudí, 7.ročník, kde mali i Zvolenské svetielka svoju prezentáciu o výchovno-vzdelávacích aktivitách, ktorými si počas školského roku prešli. Mohli si vypočuť príspevky dospelých lektorov - odborníkov na dané témy a taktiež prezentácie svojich rovesníkov
zo základných a stredných škôl zo Slovenska i z Ukrajiny.Výchovno-vzdelávacie projekty
na zvolenských školách s tematikou 2.svetovej vojny a poučenia z nej predstavili žiaci ZŠ Hrnčiarska a ZŠ, Námestie mládeže; SPŠ dopravná, Gymnázium Ľ. Štúra zo Zvolena a Gymnázium A. H. Škultétyho z Veľkého Krtíša.  O predsudkoch prednášal Kráľ detských čitateľov z Krajskej knižnice Ľ. Štúra a o úspechoch Komunitného centra porozprávali členovia FS RomanoJilo. Ukrajinská delegácia z partnerského mesta Rivne nám sprostredkovala spôsoby vyrovnávania sa so šikanovaním očami žiakov Mestského paláca detí a mládeže. Prepojením s predchádzajúcim ročníkom bolo poďakovanie Patrície Šablerovej zo Symbie. Vlani jej bola udelená Cena za mimoriadny prínos. Prostredníctvom fotografií nám ukázala rehabilitácie, ktoré vďaka finančnému grantu absolvovala.

Účastníkom konferencie s medzinárodnou účasťou a žiakom základných i stredných škôl,
ktorí boli pozvaní do obecenstva spolu so svojimi pedagógmi a koordinátormi prevencie,
sa prihovorili štyria lektori: náčelník Mestskej polície vo Zvolene - Juraj Chabada, výkonný riaditeľ Centra komunitného organizovania – Maroš Chmelík i jeho kolegyňa SanjaNikolov a expertka na holokaust Beáta Nemcová.

Tieto ťažké témy pomohli odľahčiť výnimočné hudobné a tanečné vstupy FS RomanoJilo, žiakov SZUŠ Heuréka a Gymnázia Ľ Štúra. Veľký úspech zožala policajná kapela The Police Team a stredoškolská kapela Králi. Žiaci ZŠ Hrnčiarska zaujali divadelným predstavením Živé obrazy – Svet vo fotografiách. Krásnymi skladbami sa predstavili aj Slováci zo Srbska – hudobne nadaná rodina Súdiovcov z Vojvodiny.

Na konferencii ma veľmi prekvapilo, keď si po videofilme študentov Gymnázia A.H.Škultétyho z Veľkého Krtíša o holokauste jeden z nich vzal mikrofón a pred veľkým obecenstvom v DJGT prehovoril o jeho láske k histórii a o potrebe pripomínať si udalosti
z minulosti kvôli lepšej a krajšej prítomnosti. Išlo o veľmi uzavretého chlapca,
ktorý na verejnosti vôbec nerozpráva. Ale tá atmosféra, ktorá vznikla v divadle na konferencii, tie emócie, ktoré sa počas dopoludnia v sále hromadili, ho pravdepodobne strhli k najdlhšiemu rečníckemu prejavu v jeho živote - mimochodom veľmi hodnotnému. Bolo to prekvapenie
aj pre jeho pána profesora, ktorý ho učí dejepis.

Na konferencii sa stretli na jednom pódiu v spoločnom programe mnohí hudobníci - členovia rómskeho FS RomanoJilo, študentky z konzervatória, študenti zo SOŠ drevárskej z kapely Králi a pedagógovia zo SZUŠ Heuréka. To bol ten najkrajší a najhodnotnejší príklad búrania predsudkov.

Rokovaniu mladých v divadle 15.mája predchádzali sprievodné podujatia v utorok 14. mája. V daždi sme absolvovali prechádzku po pamätných miestach 2.svetovej vojny vo Zvolene. V Parku zabudnutých susedov, na Židovskom cintoríne a v Parku ušľachtilých duší sa porozprával s mladými ľuďmi Jozef Klement. O pamätníku Valaška a o pancierovom vlaku rovesníkom porozprával Jakub Markech – Kráľ detských čitateľov. Naše Zážitkové dopoludnie pokračovalo v Občianskom centre OKO, kde sme si pozreli divadelné predstavenie o rómskej poetke „Papuša“ v podaní Bábkového divadla na Rázcestí. Nasledovali okrúhle stoly s lektormi  z Centra komunitného organizovania – Jolana Nátherová, IUVENTY – Lenka Mihalicová, ÚPSVaR-u – Rastislav Kraus, zo Živice – Zuzana Labašová. Pridal sa k nim i podpredseda BB SK Ondrej Lunter. S deťmi sa porozprávala i umelkyňa Zuzana Almáši Koreňová. Výtvarník zo Zvolenskej sedmičky Ivan Gertli kreslil s talentovanými deťmi zo Slovenska i z Ukrajiny. RuslanaSamčuková z Krajskej knižnice Ľ. Štúra pripravila výstavku kníh. Na záver nám zatancovali členovia FS RomanoJilo. Občerstvenie pomohli organizátorom zabezpečiť sponzori.

Popoludní nasledovalo nahrávanie relácie Klub komunálnej politiky v Rádiu Regina v Banskej Bystrici, v ktorom o prevencii porozprávali predstavitelia Heuréky, CKO, Mestskej polície i KC RomanoJilo. Svoje názory prezentovali dospelí i mladí účastníci konferencie.

Večer v Heuréke začal svojou prezentáciou o SNP a obrane Slovenska kultúrno-osvetový pracovník Ozbrojených síl SR – Zdenko Baranec. Pokračovali sme predstavením všetkých účastníkov konferencie i našich spoluorganizátorov z mnohých inštitúcií – SZUŠ Heuréka, KC RomanoJilo, Mestský úrad vo Zvolene, Podpolianske osvetové stredisko, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Krajská knižnica Ľ. Štúra, Centrum komunitného organizovania.
Ochutnávka regionálnych i národných špecialít je obľúbenou časťou tohto sprievodného podujatia konferencie - na stole sa objavili slovenské, ukrajinské, srbské a rómske špeciality. Súdiovci a Papovci – Slováci pochádzajúci zo Srbska – zahrali niekoľko ľudových piesní.

Na záver môžeme konštatovať, že vďaka nasadeniu, prístupu a zodpovednosti organizátorov, partnerov, spolupracovníkov, mediálnych partnerov, sponzorov, dobrovoľníkov – bývalých i súčasných členov záujmového útvaru Svetielko, sa podarilo zorganizovať ďalšiu úspešnú konferenciu pre mladých ľudí, tentokrát s veľmi závažnou tematikou. A prečo to všetko
v spolupráci s našimi partnermi robíme? Odpovieme slovami Antona Srholca: „Musíme to brať tak, že sejeme. Hádžeme to do sveta a šírime to ako svetlo. Alebo neutralizujeme veľký svet nenávisti, zloby a chamtivosti a tým liečime rany tohto sveta.“

                                                            Alena MičianOstrihoňová, riaditeľka SCVČ Heuréka

 

 

Výcvik Donovaly 2019

16. – 17. 04. 2019, Penzión Javorina, DONOVALY

Projekt SCVČ Heuréka pod názvom „Zvolenské svetielka“ zameraný na peer-program, prevenciu spoločensky nežiaducich javov, výchovu k manželstvu a rodičovstvu a na techniky komunikácie, sebapoznávania, osobného rozvoja, spolupráce a emocionálnej inteligencie finančne podporilo Mesto Zvolen a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. Vďaka tomu sme mohli zorganizovať
aj tento rok dvojdňový výcvik pre vrstovnícku skupinu v Penzióne Javorina na Donovaloch. Výcvik bol vyvrcholením tohtoročných výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci prevencie extrémizmu, xenofóbie, antisemitizmu a homofóbie.  S účastníkmi výcviku tradične pracovali naši osvedčení lektori: inšpektor Jozef Michalík z Mestskej polície vo Zvolene, koordinátor prevencie kriminality a Lenka Rovňanová, prodekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela a prezidentka SPR. Tento rok sa k nám pridali i lektori z  Centra komunitného organizovania: výkonný riaditeľ Maroš Chmelík a jeho kolegyne – Zuzana Szabóová, Veronika Strelcová a Sanja Nikolov. Venovali sa  rozvoju kritického myslenia. Podporovali občiansky aktivizmus, rodovo citlivú a multikultúrnu výchovu. Majú osobnú skúsenosť s novodobým bojom proti fašizmu, extrémizmu a xenofóbii a podelili sa s deťmi aj o svoje životné príbehy ako „Živé knižky“.

Výcviku sa zúčastnili členovia záujmového  útvaru „Svetielko“ zo SCVČ Heuréka, žiaci 8.a 9.ročníka ZŠ. Privítali sme i troch stredoškolákov - absolventov predošlých kurzov, ktorí v rámci vrstovníckeho programu mohli odovzdať mladším Svetielkam svoje vedomosti a skúsenosti. Vo svojej spätnej väzbe, ktorú deti píšu na konci každého výcviku, vyjadrili odpoveď na otázku: Čo nám výcvik dal?

Stredoškolák Erik: Výcvik 2019 bol pre mňa najťažší zo všetkých, ktoré som zažil. Boli tu veľmi náročné témy. Lektori, ktorí nám ich prezentovali, boli ľudia, ktorí si zažili v živote veľmi ťažké situácie. Tohtoročné srdiečko bolo veľmi emočné, ale mne sa zdá, že každým rokom je viac precítené, je to asi tým, že sa každým rokom viac otváram. Chcem poďakovať hlavne Alenke, ktorá nás vedie, ujovi Jožkovi, ktorý všetkým ľuďom pomáha v robote, ale i mimo nej. Je to ten najlepší chlap, ktorého poznám. Musím poďakovať živým knihám.

Stredoškolák Patrik: Tento výcvik mi dal nové rozhľady v aktuálnych témach ako je xenofóbia, homofóbia a extrémizmus. Veľmi sa mi páčil projekt živých knižiek, kde sme sa dozvedeli o zaujímavých životných príbehoch. Super mega pecka boli kolektívne aktivity v prírode
pri nádhernom jazierku. Večer ma dojalo emočne silné „Srdiečko“, kde sme si poďakovali a odpustili nielen sebe navzájom, ale aj tým, ktorí tu nemohli byť. Výcvik mi taktiež priniesol nových priateľov a posilnil staré priateľstvá. Som rád, že som si to užil a mohol som tu byť. Ďakujem.

Deti zo základných škôl:

Sára, 9.roč.: Po všetkom, čo sme za tieto necelé dva dni robili, o čom sme sa rozprávali a poznatky, ktoré sme získali, musím povedať, že výcvik sa viac než vydaril. Vďaka tomuto výcviku som si uvedomila veľa vecí. Šťastie, aké mám, keď mám všetky tie dobré veci, ktoré ma neustále stretávajú. Radosť, že som sa dokázala odpútať od negativizmu v živote. Ľútosť nad všetkým tým, čo stratím,
ale aj istý druh vzrušenia nad tým, čo ma čaká. Ďakujem Marošovi za jeho príjemnú spoločnosť a prerozprávanie jeho životného príbehu. Zuzke za jej krátku, no i napriek tomu pre mňa zásadnú prítomnosť a jemnosť, s ktorou nám prezentovala svoju živú knihu. Sanji za jej rozprávanie o zaujímavých a zároveň závažnejších témach a príjemný hlas a spôsob prezentovania. Jožkovi za to, že je pre mňa istý druh pozitivizmu a neustále plný empatie a pochopenia. Veronike za všetko, o čom hovorila, za všetky zážitky, ktoré s nami zdieľala a všetky knihy, ktoré prečítala. Ďakujem Alenke, pretože len vďaka nej som tu mohla byť a za to, že vo mne pred troma rokmi zažala plameň – nové svetielko.

Michal, 9.roč.: Výcvik mi dal nové informácie, kamarátov a veľa iných dobrých vecí. No ale pre mňa je dôležitejšie to, že som vôbec tu. Vo Zvolene žije strašne veľa detí, no Alenka si vybrala práve mňa. Týmto Ti chcem zo srdca poďakovať. Jožko je frajer! Mám Vás strašne rád. Veľmi si cením Vašu snahu a ochotu. Bavilo ma fotiť, je to veľmi zaujímavé. Musím povedať, že témy boli naozaj ťažké,
ale zároveň zaujímavé. Mám na všetko svoj názor a dúfam, že to nikomu nevadí
J Za všetko ďakujem. Dúfam, že toto nie je môj posledný výcvik JJJ

Marco, 9.roč.: Tento výcvik mi zmenil pohľad na iných ľudí. Prechádzka bola super, páčili sa mi tie hry a jazero. Za výcvik ďakujem všetkým, čo tu boli a spríjemnili nám to tu a rozprávali sa s nami otvorene o všetkom. Čo sem chodím, veľmi ma to zmenilo a chcem poďakovať hlavne Alenke, za tie tri roky z celého srdca ďakujem.

Viki, 9.roč.: Neľutujem ani minútu svojho pobytu tu. Budem si vedieť vytvoriť svoj vlastný názor úplne na všetko.

Naty, 8.roč.: Tento výcvik mi priniesol veľa porozumenia a tolerancie. Tohtoročné témy mi vyhovovali a zaujali ma. Živé knižky boli najlepšie. Dôležité témy ako homofóbia, xenofóbia a extrémizmus boli spracované veľmi dobre a tak, aby zaujali každého. Páči sa mi, že sme brali vážnejšie témy.

Aďa, 8.roč.: Najviac sa mi páčila Marošova živá knižka. Ale aj ostatní lektori dokázali podať
aj ťažké témy veľmi ukážkovo. Každý z nás mal možnosť povedať svoj názor bez toho,
aby ho niekto prerušoval. Tieto dva dni sa mi veľmi páčili, dozvedeli sme sa názory iných ľudí a zároveň sme získali iný pohľad na svet.  

Čo dodať na záver? S dojatím som opäť čítala všetky myšlienky, ktoré deti napísali. Cítila som z ich slov veľkú vďačnosť za všetko, čo sme im v Heuréke na Svetielku doteraz poskytli.  A to, čo sme spoločne s Jožkom Michalíkom z Mestskej polície pre nich za uplynulé roky spravili, čo sme sa im
na výcvikoch snažili odovzdať do ich mladého života, to sa nám teraz vrátilo... Aj tento rok sa skvelý tím ľudí podieľal na osobnostnom, duchovnom a  emocionálnom  rozvoji detí z viacerých zvolenských základných škôl. Verím, že budeme môcť „zachraňovať“ a vychovávať aj ďalšie Svetielka.

 

                                                                              Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová

                                                                                      riaditeľka SCVČ Heuréka