SZUŠ má 4 odbory :

hudobný (HO)
literárno-dramatický (LDO)
tanečný (TO)
výtvarný (VO)

HUDOBNÝ ODBOR

Hudobný odbor sa vo svojej činnosti zameriava na podchytenie detí so záujmom o domáce muzicírovanie, ale aj o výchovu a vzdelávanie záujemcov s vyššími umeleckými ambíciami. Zdokonaľuje u dieťaťa jeho prirodzené vlohy, melodické, rytmické, harmonické, intonačné a pamäťové schopnosti. Okrem toho je prínosom aj pre celkový rozvoj osobnosti. Pestuje zmysel pre estetické hodnoty a kultivované vnímanie vážnej či modernej hudby.

TANEČNÝ ODBOR

Tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti, hra a hudba sú prirodzenou súčasťou detského života a privádzajú nás priamo k prvotnému bodu poslania tanca vo výchove. Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s prirodzene vyvinutým zmyslom pre tanečné umenie. U väčšiny detí je nutné tento zmysel rozvíjať, čo znamená viesť ich k návykom správneho držania tela, rozvíjať vnútorný pocit pre hudbu a pohyb, rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové, ale aj kolektívne cítenie.

VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní umožňuje žiakovi prostredníctvom aktívnej výtvarnej činnosti využívať výtvarný jazyk ako umelecký prostriedok komunikácie. Štúdium vo výtvarnom odbore ponúka vedľa nových možností vyjadrenia i témy na základe vnímania okolitého sveta, umožňuje adekvátne reagovať výtvarnými prostriedkami, poskytuje ucelený prehľad o výtvarnom umení, pomáha vyhraniť názor a vníma dôležitosť vlastnej tvorby ako súčasť osobného naplnenia.  Žiak sa učí pomenovať a porovnávať znaky a prvky výtvarného jazyka, s nimi svoje pocity, postrehy a myšlienky. Nadväzuje a prehlbuje výtvarné vzťahy, reflektuje názory druhých, rešpektuje odlišný výtvarný prejav. Porozumenie výtvarnému jazyku, vrátane jeho aplikácie vo výtvarnom umení, pomáha nachádzať celoživotný vzťah k výtvarnej kultúre.

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

Základom výuky a prostriedkom výchovy sú tvorivé činnosti dramatické a činnosti slovesné. Pracuje s výrazovými prostriedkami ďalších druhov umenia v ich vzájomnom prepojení a pri rešpektovaní ich špecifických vyjadrovacích možností pre výslednú dramatickú výpoveď. Rozvíja schopnosť vnímať, vytvárať a sledovať v čase a priestore ľudské vzťahy a jednanie. Vzdelaním v dramatickom odbore získavajú žiaci predpoklady pre uplatnenie v širokej oblasti povolaní, v ktorých úspech závisí od vysokej miery empatie a špecifických komunikačných schopností. Súčasťou výuky sú základy histórie divadelnej, literárnej a slovesnej tvorby, návštevy divadelných a filmových predstavení. Reflexia umeleckej tvorby pripravuje žiakov i na štúdium divadelnej vedy. Kolektívna časť výuky zakladá osobnostný potenciál pre tímovú spoluprácu.


Vyučuje sa na  4 stupňoch štúdia :

prípravný - PŠ (prípravné štúdium) - žiaci 1.triedy ZŠ a deti predškolského veku
PHV – prípravná hudobná výchova,
PDV – prípravná dramatická výchova,
PTV – prípravná tanečná výchova,
PVV – prípravná výtvarná výchova      

 
základný - I. stupeň - 1., 2. časť - žiaci I.a II.stupňa základnej školy
základný - II. stupeň - žiaci nad 15 rokov     
štúdium pre dospelých (ŠPD) - dospelí nad 18 rokov