HODNOTY :  Sloboda a zodpovednosť, úcta, spolupráca, otvorenosť, uznanie.

POSLANIE :  My si nájdeme čas na SPLNENIE SNOV KAŽDÉHO DIEŤAŤA!

VÍZIA :  Pomáhame deťom, aby sa rozvíjali samy!

Výchovný program SCVČ Zvolen 2018/2019


Ponúkame deťom plnohodnotné využitie voľného času, radosť z učenia sa, ale aj zábavu a dobrodružstvo v  našich tradičných i netradičných krúžkoch. Podporujeme rozvoj osobnosti a emocionálnej inteligencie našich detí. Venujeme sa prevencii spoločensky nežiaducich javov.

 

Výchovný program SCVČ Zvolen 2021-2022

SCVČ HEURÉKA Zvolen ponúka v školskom roku 2021/2022

 

Peer - program formou záujmového útvaru Svetielko;  ide  o  výcvikovo-vzdelávací kurz pre žiakov 5. - 9.ročníka ZŠ v skupinových formách zameraný na prevenciu spoločensky nežiaducich javov a zdravý životný štýl, na techniky komunikácie, sebapoznávania, osobnostného rastu, nenásilného riešenia konfliktov, spolupráce, emocionálnej inteligencie a na rozvoj tvorivosti v rámci realizácie projektu „Sila prírody, úcta k životu a tvorivosť“ s podtitulmi „Zvolenské svetielka“ a Ži a nechaj žiť.

Postupovať budeme podľa preventívnych programov odporučených CPPPaP – Cesta k emocionálnej zrelosti, Fotofantázie – kvalita života, Vieme, že... z PZ SR, Metodická príručka na prevenciu šikanovania z PF UMB, Výchova k manželstvu a rodičovstvu v súlade s odporúčaním POP na šk. rok 2021/2022 časť 1.6.9.bod č.1 Zdravý životný štýl „Realizovať školské programy podpory zdravia, zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu“, d) posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.

Krúžok bude viesť koordinátorka prevencie, Mgr. Alena MičianOstrihoňová, riaditeľka SCVČ HEURÉKA, ktorá má bohaté skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou v oblasti prevencie.

Pravidelné týždenné stretnutia budú prebiehať podľa požiadaviek rodičov a vedenia jednotlivých škôl – buď v priestoroch školy, alebo v SCVČ HEURÉKA, Hlbiny 2, Zvolen.

    Pri prekonávaní prekážok a hľadaní pozitívnych hodnôt v živote našich detí budeme spolupracovať s  koordinátormi prevencie s podporou vedenia školy. Len spoločnými silami sa nám môže podariť úspešne zapĺňať prázdne miesta v srdciach našich detí niečím pozitívnym, tvorivým, zaujímavým a hodnotným. Dlhodobo pracujeme s deťmi podľa motta: „Dajme šancu dobru, tvorivosti,  prírode a zdravému životu“.  

Naším cieľom je pomôcť deťom:

    uvedomiť si hodnotu zdravého života;
    spoznať množstvo alternatív na zmysluplné využitie voľného času;
    uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi rodičmi a deťmi, učiteľmi a žiakmi;
    naučiť sa odmietať negatívne návrhy rovesníkov, kamarátov;
    pozitívne vplývať na rovesníkov, ktorí uvažujú o experimentovaní alebo experimentujú s cigaretami, alkoholom a s drogami;
    uvedomiť si, čo všetko nám môže poskytnúť príroda a relaxácia v nej;
    poskytnúť možnosť sebarealizácie a sebavyjadrenia sa aj rizikovým skupinám žiakov;
    rozvíjať filantropiu v každodennom živote detí v škole i v rodine.                                                   

V školskom roku 2021/2022 nadviažeme na všetko pozitívne, čo sme doteraz uskutočnili. Napr. výchovu a vzdelávanie peer – aktivistov; organizovanie preventívnych akcií, ktoré majú širší spoločenský a kultúrny rozmer: HEURÉKA – Konferencia pre mladých ľudí, 7 ročníkov.SPOLU PROTI DROGÁM – ZA ZDRAVÝ ŽIVOT, Verejná diskusia o prevencii.Spolu s členmi komisie prevencie organizovanie Dňa prevencie v rámci Dní mesta.

Kontakt: Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová, SCVČ HEURÉKA, Hlbiny 2, 960 01 Zvolen, 0948 716 697, scvc.heureka@gmail.com


Ponuka krúžkov:

Svetielko

Slovenčinárik

Montessoráčik
 
Florbal

Skate škola

Karate

Judo

Aikido

Tanečné krúžky

Fitness

DSZ Štvorlístok - Novinka!

Plavecký krúžok - Novinka!

Futbalový talent - Novinka!