SMERNICA KU ŠKOLNÉMU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 tu!

poskytuje základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Cieľom školy je vychovávať vynikajúcich hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov, hercov a v prvom rade naučiť žiakov láske k hudbe, k umeniu, vyplniť ich voľný čas zmysluplnou činnosťou a rozvíjať ich cítenie a morálne vlastnosti. Dať im možnosť a priestor na sebarealizáciu a pomôcť im naplniť túžbu v niečom vyniknúť na čo im vytvoríme vhodné podmienky. Dvere našej školy sú otvorené po celý rok a  pre každého.
 
SZUŠ má 4 odbory :

hudobný (HO)
literárno-dramatický (LDO)
tanečný (TO)
výtvarný (VO)

HUDOBNÝ ODBOR

Hudobný odbor sa vo svojej činnosti zameriava na podchytenie detí so záujmom o domáce muzicírovanie, ale aj o výchovu a vzdelávanie záujemcov s vyššími umeleckými ambíciami. Zdokonaľuje u dieťaťa jeho prirodzené vlohy, melodické, rytmické, harmonické, intonačné a pamäťové schopnosti. Okrem toho je prínosom aj pre celkový rozvoj osobnosti. Pestuje zmysel pre estetické hodnoty a kultivované vnímanie vážnej či modernej hudby.

TANEČNÝ ODBOR

Tanečný pohyb s pocitom vnútornej radosti, hra a hudba sú prirodzenou súčasťou detského života a privádzajú nás priamo k prvotnému bodu poslania tanca vo výchove. Je len málo detí, ktoré prichádzajú do tanečných sál s prirodzene vyvinutým zmyslom pre tanečné umenie. U väčšiny detí je nutné tento zmysel rozvíjať, čo znamená viesť ich k návykom správneho držania tela, rozvíjať vnútorný pocit pre hudbu a pohyb, rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, hudobné, priestorové, ale aj kolektívne cítenie.

VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarný odbor v základnom umeleckom vzdelávaní umožňuje žiakovi prostredníctvom aktívnej výtvarnej činnosti využívať výtvarný jazyk ako umelecký prostriedok komunikácie. Štúdium vo výtvarnom odbore ponúka vedľa nových možností vyjadrenia i témy na základe vnímania okolitého sveta, umožňuje adekvátne reagovať výtvarnými prostriedkami, poskytuje ucelený prehľad o výtvarnom umení, pomáha vyhraniť názor a vníma dôležitosť vlastnej tvorby ako súčasť osobného naplnenia.  Žiak sa učí pomenovať a porovnávať znaky a prvky výtvarného jazyka, s nimi svoje pocity, postrehy a myšlienky. Nadväzuje a prehlbuje výtvarné vzťahy, reflektuje názory druhých, rešpektuje odlišný výtvarný prejav. Porozumenie výtvarnému jazyku, vrátane jeho aplikácie vo výtvarnom umení, pomáha nachádzať celoživotný vzťah k výtvarnej kultúre.

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR

Základom výuky a prostriedkom výchovy sú tvorivé činnosti dramatické a činnosti slovesné. Pracuje s výrazovými prostriedkami ďalších druhov umenia v ich vzájomnom prepojení a pri rešpektovaní ich špecifických vyjadrovacích možností pre výslednú dramatickú výpoveď. Rozvíja schopnosť vnímať, vytvárať a sledovať v čase a priestore ľudské vzťahy a jednanie. Vzdelaním v dramatickom odbore získavajú žiaci predpoklady pre uplatnenie v širokej oblasti povolaní, v ktorých úspech závisí od vysokej miery empatie a špecifických komunikačných schopností. Súčasťou výuky sú základy histórie divadelnej, literárnej a slovesnej tvorby, návštevy divadelných a filmových predstavení. Reflexia umeleckej tvorby pripravuje žiakov i na štúdium divadelnej vedy. Kolektívna časť výuky zakladá osobnostný potenciál pre tímovú spoluprácu.


Vyučuje sa na  4 stupňoch štúdia :

prípravný - PŠ (prípravné štúdium) - žiaci 1.triedy ZŠ a deti predškolského veku
PHV – prípravná hudobná výchova,
PDV – prípravná dramatická výchova,
PTV – prípravná tanečná výchova,
PVV – prípravná výtvarná výchova      

 
základný - I. stupeň - 1., 2. časť - žiaci I.a II.stupňa základnej školy
základný - II. stupeň - žiaci nad 15 rokov     
štúdium pre dospelých (ŠPD) - dospelí nad 18 rokov

 
POSLANIE

Poskytnúť základné umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno - dramatickom odbore.

Cieľom školy je vychovávať vynikajúcich hudobníkov, tanečníkov, výtvarníkov  a hercov, no v prvom rade naučiť žiakov láske k hudbe, k umeniu, vyplniť ich voľný čas zmysluplnou činnosťou a rozvíjať ich cítenie a morálne vlastnosti.

Dať deťom možnosť a priestor na sebarealizáciu a pomôcť im naplniť túžbu v niečom vyniknúť na čo im vytvoríme vhodné podmienky.

Dvere našej školy sú otvorené po celý rok a  pre každého.

Štúdium na našej škole vychádza z prejaveného záujmu samotného žiaka so súhlasom jeho rodičov alebo zákonného zástupcu.

Ponúkame možnosť všetkým žiakom získať dostatočné vedomosti, zručnosti a schopnosti vo všetkých vybratých predmetoch, ďalšie rozvíjanie aktivít života školy a prezentáciu školy v rámci širšieho okolia ako aj celého Slovenska.

Našou snahou je vytvárať pozitívnu sociálno - emočnú klímu vo výchovno-vzdelávacom procese prostredníctvom zážitkov, tvorivých metód a foriem vzdelávania.

Dať šancu každému žiakovi, aby rozvíjal svoje schopnosti, pričom žiaci nebudú mať strach, trému, nebudú sa nudiť a bude im umožnené zažiť úspech. Vhodnou motiváciou a výchovou k hudbe rozvíjame všestranne rozvinutých jedincov, ktorých kontakt s hudobným umením bude nielen vzdelávať, ale aj kladne formovať ich osobnosť a sociálne kompetencie.

Podporujeme rozvoj osobnosti žiakov, zabezpečujeme ich kvalitnú prípravu, vedieme ich k všestrannej, účinnej a otvorenej komunikácii.

V súlade s individuálnymi dispozíciami a vekovými zvláštnosťami žiakov dbáme na tvorivý potenciál každého z nich, ako aj efektívne rozvíjame ich hudobné schopnosti, zručnosti, návyky a interpretačné majstrovstvo.

U žiakov tiež rozvíjame schopnosť spolupráce a rešpektu k svojej práci, svojim úspechom, ako aj práci a úspechom druhých.

Naším cieľom podporiť, pestovať a ďalej rozvíjať u žiaka lásku k hudbe a vychovať z neho človeka s kladným celoživotným vzťahom k umeniu, ktorý má radosť z poznávania sveta prostredníctvom hudby, umenia a je schopný sa aktívne, tvorivo a samostatne prejaviť.

Škola je miestom aktívneho a radostného poznávania, preto je našou snahou realizovať ho v príjemnom, estetickom a hlavne bezpečnom prostredí, prostredí, kde sa plne rešpektuje individualita každého žiaka, podporuje sebaúcta i vzájomná úcta, dôvera, a kde sa pestovujú partnerské vzťahy medzi učiteľom a rodičom, a kde vzťahy učiteľov a žiakov sú založené na vzájomnom rešpekte, dôvere a otvorenej komunikácii.

VÍZIA

Poskytovanie a zabezpečovanie základného umeleckého vzdelania v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno - dramatickom odbore pre deti, mládež.

Našou základnou filozofiou je otvorená a vzájomná spolupráca učiteľov, žiakov a rodičov, ktorí sú rovnocennými partnermi a spolu tvoria základnú bunku školy.

Osobitný dôraz na rozvoj tvorivosti, hudobného a estetického cítenia.

Edukačný proces charakterizuje pozitívna atmosféra a klíma založená na dôvere, porozumení, empatii, rovnocennej komunikácii pedagóga a žiakov a podnecovaní k čo najlepším interpretačným a umeleckým výkonom. Tvorivý potenciál nadaných i talentovaných žiakov rozvíjame individuálnym prístupom k nim, dôslednou prípravou na súťaže, tvorivé dielne a koncerty, čím tiež podporujeme zdravé sebavedomie žiakov, pričom dbáme aj na to, aby verejná prezentácia nebola stresujúcim faktorom pre žiaka, rodiča ani pedagóga, ale aby mal žiak z vystúpenia čo najlepší pocit.

Stanovené ciele rešpektujú individuálne vekové a vývojové zvláštnosti žiakov, aj ich individuálnu úroveň rozvinutých hudobných schopností, zručnosti a návykov.