VÝCVIKOVO - VZDELÁVACÍ KURZ

ZAMERANÝ NA PEER-PROGRAM A ROZVOJ OSOBNOSTI,
 NA PREVENCIU SPOLOČENSKY NEŽIADUCICH JAVOV – KRIMINALITY, EXTRÉMIZMU, FAŠIZMU, XENOFÓBIE
A RASOVÝCH PREDSUDKOV; NA ROZVOJ TOLERANCIE, SPOLUPRÁCE A KRITICKÉHO MYSLENIA,
NA TECHNIKY KOMUNIKÁCIE
A VÝCHOVU K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

16. – 17. apríla 2019 Penzión JAVORINA Donovaly

 

Cieľová skupina: Zvolenské svetielka – členovia záujmového útvaru Svetielko

 

Lektori výcviku a pedagogický dozor:

 1. Mgr. Alena Mičian Ostrihoňová   

             riaditeľka SCVČ Heuréka, koordinátorka prevencie  

 2. doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

             prodekanka Pedagogickej fakulty UMB Banská Bystrica
             prezidentka Spoločnosti pre plánované rodičovstvo

 3. inšpektor Jozef  Michalík

             koordinátor prevencie kriminality, Mestská polícia Zvolen 

 4. Mgr. Maroš Chmelík

             Výkonný riaditeľ CKO, NIE v našom meste

 5. Mgr. Zuzana Szabóová

  Lektorka na prevenciu extrémizmu z CKO

 6. Sanja Nikolov

  Lektorka na prevenciu xenofóbie z CKO

 7. Mgr. Veronika Strelcová, PhD.
  Lektorka na občiansky aktivizmus z CKO