Základná Umelecká škola

Základná Umelecká škola

 1. Sme Súkromná základná umelecká škola so zameraním na hudobný, výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor. U nás deti umelecky vzdeláva, vychováva, ale aj zabáva kolektív mladých a kvalifikovaných učiteľov.

  Hudobný odbor ponúka komplexné hudobné vzdelanie, orientáciu v umení a kultúre, prehľad vo vývoji európskej hudby a jednotlivých štýlových období, rozvoj predstavivosti, kreativity a racionálneho myslenia s prvkami modernej tvorby.
  Metodika výučby je vedená so zreteľom na individuálny prístup k žiakovi a ponúkame širokú škálu hudobného zamerania:

  • klávesové nástroje (klavír, keyboard, akordeón, heligonka)
  • dychové nástroje (zobcová a priečna flauta)
  • strunové nástroje (gitara, husle, viola, cimbal)
  • sólový a zborový spev – Spevácky zbor Štvorlístok

  Výtvarný odbor ponúka celkový spôsob poznávania sveta, výchova k samostatnej tvorivosti podľa otvorenej metodiky výtvarnej výchovy, rozvoj senzibility, racionality, intuície, intelektu, fantázie, temperamentu, možnosť štúdia v predškolskom veku, príprava na profesionálnu kreatívnu orientáciu.

  • Výučba základných výtvarných disciplín:
  • kresba,
  • maľba,
  • grafika,
  • dekoratívna činnosť,
  • práca s materiálom
  • práca s textilom
  • oboznamovanie sa s dejinami výtvarného umenia a súčasnými umeleckými trendmi
  • pravidelná účasť na výtvarných súťažiach

  Tanečný odbor poskytuje základy pohybového a tanečného vzdelania so zreteľom na základné zameranie: pestovanie správneho držania tela, rozvoj koordinácie pohybov, základy melodického a rytmického cítenia, rozvoj estetického cítenia, pohyb v priestore, pohybová pamäť a fantázia.

  Rozvoj žiakov vedieme v základných tanečných technikách klasického, ľudového a moderného tanca.

  U žiakov podporujeme pestovanie vôľových vlastností: vytrvalosť, presnosť, spoľahlivosť. a expandujeme. Poskytujeme individuálny a kreatívny prístup, exponujeme zmyslel pre spoluprácu, možnosti uplatnenia v súborovej činnosti, možnosť štúdia v predškolskom veku, možnosť profesionálnej orientácie, prezentáciu dosiahnutých výsledkov na  verejných predstaveniach, pravidelná reprezentácia školy na súťažiach.

  Literárno dramatický odbor (ďalej len LDO) sa zaoberá dramatickým umením a rozširuje znalosti a zručnosti žiakov v tomto umení. Ak umeleckým prostriedkom pre hudobníka je jeho nástroj, v dramatickom umení je to umelcovo telo, duša a myseľ. U mladších aj starších žiakov sa na LDO cvičeniami a hrami rozvíjajú osobné fyzické a duševné danosti. LDO aktivizuje žiakov k tvorivej činnosti k používaniu fantázie a citov. Rozvíja komunikačné schopnosti a schopnosti vnímať a prežívať vnútorný a vonkajší svet. Rozvíja pohybové, hlasové a slovesné predpoklady. Individuálnou a spoločnou činnosťou, osobným vzájomným stykom rozvíja schopnosť aktívne sa podieľať na tvorbe. Pomáha žiakom zbavovať sa rušivých zábran a zlých návykov v správaní. Spoločnou tvorbou dramatických situácií rozvíja u nich kreativitu, fantáziu a schopnosť improvizovať. Tým pomáha žiakom osvojeniu si niektorých základných pravidiel dramatickej hry. U žiakov rozvíja schopnosti pre potenciálne herectvo, scenáristiku či réžiu. Pripravuje žiakov na vyššie umelecké školy. Žiaci ďalej skúšajú tvorivé písanie poézie a prózy. Pripravujú divadelné predstavenia. Zúčastňujú sa aj prezentačných či súťaží v prednese poézie a prózy.

    

  Prihlasovanie do SZUŠ pre školský rok 2022/2023 je možné od 15.4.2022 do 15.9.2022.

  Vyplnením online formulára: https://www.zazitok.com/prihlasky-szus/m62/p54

  SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA 
  MGR. DIANA SUJOVÁ
  MOB. 0915 877 311, E-MAIL: szusheureka@gmail.com

  INFORMÁCIE OHĽADOM ŠKOLNÉHO
  NA SÚKROMNEJ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE
  MGR. JAKUB BALÚCH
  MOB. 0948 716 694

Kontaktujte nás

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť. V správe prosím uveďte vek uchádzača.